ورود به صفحه اصلی دانشگاه سه شنبه ۸ تیر ۱۳۹۵  
 
  اخبار /

تاكيد معاون توسعه دانشگاه بر اهميت استفاده از آموزش الكترونيك در آموزش هاي تخصصي ضمن خدمت
سه شنبه ۴ آبان ۱۳۸۹

معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه، صرفه جويي مالي و زماني و امكان آموزش همزمان براي تعداد قابل توجهي از كاركنان را از مهمترين مزاياي آموزش ضمن خدمت الكترونيك براي كاركنان دانشگاه دانست.

 


 

به نام خدا

اخبار دانشگاه

تاريخ خبر: 3/8/1389
تاكيد دكتر خراساني بر اهميت استفاده از آموزش الكترونيك در آموزش هاي تخصصي ضمن خدمت

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه، صرفه جويي مالي و زماني و امكان آموزش همزمان براي تعداد قابل توجهي از كاركنان را از مهمترين مزاياي آموزش ضمن خدمت الكترونيك براي كاركنان دانشگاه دانست.


دكتر خراساني معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع در سخناني با اشاره به اعمال تغييرات در جهت ارتقاء سيستم آموزش ضمن خدمت دانشگاه گفت: از حدود دو سال پيش تغييراتي در سيستم آموزش ضمن خدمت دانشگاه كه زيرمجموعه معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه مي باشد، ايجاد شد كه ماحصل آن راه اندازي سامانه آموزش الكترونيك كاركنان است.
وي ايجاد سايت آموزش ضمن خدمت الكترونيك را در راستاي رسيدن به اهداف دولت الكترونيك دانست و گفت: از سال 1388 آموزش ضمن خدمت از شكل سنتي به الكترونيك تغيير يافته و تاكنون 8 دوره از آن به صورت الكترونيك برگزار شده است.
معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه ادامه داد: با استفاده از اين سامانه، كاركنان پيماني جديدالاستخدام در دوره هاي توجيهي بدو خدمت و كاركنان پيماني و رسمي هرساله در دوره هاي عمومي و تخصصي آموزش ضمن خدمت الكترونيك شركت مي كنند.
دكتر خراساني بر اهميت تعيين سقف آموزشي مشخص در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت تاكيد كرد و گفت: سقف آموزشي 100 ساعته براي شركت كاركنان در دوره هاي آموزشي در سال 1389 (70 ساعت دوره تخصصي و 30 ساعت دوره عمومي) ضمن ايجاد عدالت موجب جلوگيري از شركت بيش از اندازه تعدادي از كاركنان در دوره ها و به تبع آن كاهش هزينه آموزش در سال اخير شد.
وي با اشاره به عضويت تعداد كثيري از كاركنان در سايت آموزش ضمن خدمت الكترونيك گفت: در حدود 83 درصد پرسنل رسمي و پيماني كه حدود 5300 نفر مي باشند در سايت آموزش ضمن خدمت الكترونيك (
E-Learning ) عضو مي باشند.
دكتر خراساني ادامه داد: هركدام از اعضا پس از ورود به سايت و ثبت نام، دوره آموزش از راه دور را طي كرده و پس از موفقيت در آزمون گواهينامه دوره آموزشي مذكور را كسب مي كنند.
وي ارائه حق انتخاب دوره هاي تخصصي شغلي را از مزاياي سامانه 
E-Learning دانست و ادامه داد: از زماني كه يك نفر به عنوان عضو سامانه وارد سيستم شده و از مرحله ثبت نام تا مرحله نهايي پيش مي رود، رسته شغلي وي بوسيله فيلترهاي اوليه نمايش داده مي شود و بر اساس رسته شغلي وي آموزش هاي تخصصي تدوين شده، ساعات آموزشي و ساير مشخصات تعيين مي شود و در نهايت عضو سامانه با هدف مشخص و ديدي وسيع موضوع آموزشي متناسب با رشته تخصصي خود را انتخاب مي كند.
معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه ادامه داد: امكان دسترسي عضو سامانه به سوابق دوره هاي طي شده و همچنين امكان مديريت و اجراي برگزاري آزمون به صورت كاملاً الكترونيك از ديگر مزاياي سامانه 
E-Learning است.
دكتر خراساني ارتقاء سطح مديريت اطلاعات دوره هاي آموزشي را از مزاياي سامانه
E-Learning دانست و ادامه داد: سامانه E-Learning امكان ايجاد بسته ( Package ) مشخصي را فراهم كرده كه شامل اطلاعات پايه الكترونيك (( Database مي باشد و بر اساس اين اطلاعات، مدير نيروي انساني تعداد و موضوعات دوره هاي آموزشي تخصصي و همچنين تعداد افرادي كه اين دوره ها را طي كرده اند مورد بازبيني قرار داده و در نهايت در رابطه با برنامه آموزشي سال آتي تصميم گيري مي كند.
وي به تشريح مزاياي يادگيري غيرحضوري در آموزش ضمن خدمت الكترونيك پرداخت و گفت: آموزش ضمن خدمت الكترونيك با فراهم كردن امكان صرفه جويي در زمان و كاهش هزينه هاي مالي، موجب تسهيل روند آموزش ضمن خدمت و در نهايت افزايش رضايتمندي كاركنان شده است.
وي با اشاره به افزايش سطح رضايتمندي كاركنان از دوره هاي آموزشي الكترونيك گفت: در ارزيابي هاي سريال با استناد به فرم هاي نظرسنجي، ميزان رضايتمندي كلي كاركنان از شيوه آموزش ضمن خدمت مبتني بر
E-Learning از 67 درصد در نوبت اول برگزاري دوره به 97 درصد در نوبت پنجم آن ارتقاء يافته است.
دكتر خراساني ادامه داد: موفقيت سيستم آموزش ضمن خدمت الكترونيك دانشگاه در امر آموزش كاركنان، منجر به الگوبرداري ساير دانشگاهها از اين سيستم و شركت تعداد قابل توجهي از كاركنان دانشگاههاي ديگر در دوره هاي آموزشي ارائه شده در اين سيستم شده است.
وي در ادامه ضمن مقايسه روش هاي آموزشي سنتي و الكترونيك گفت: در روش آموزشي سنتي سرفصل هاي تعيين شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي متناسب با علاقه و تخصص كاركنان نبوده و با توجه به محدود بودن دوره هاي آموزشي و نيز عمومي بودن اكثريت  آنها، اثربخشي اين دوره ها در سطح قابل قبولي نبود.
معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه با تاكيد بر اهميت برگزاري دوره هاي تخصصي شغلي براي كاركنان دانشگاه گفت: با توجه به تخصصي بودن مشاغل اكثر كاركنان دانشگاه، لازم است كه موضوعات آموزشي اين افراد با توجه به رشته تخصصي آنها انتخاب شود.
وي ادامه داد: گذراندن دوره آموزشي متناسب با وظايف و شغل كاركنان منجر به ارتقاء سطح كيفي و فني كار مي شود و اين امر در آموزش ضمن خدمت الكترونيك رعايت شده است.
دكتر خراساني گفت: بنا بر مصوبه هيئت امناء آيين نامه اي تدوين شده است كه طبق آن واحدها مي توانند با توجه به نيازهاي آموزشي و تخصصي و بر اساس الگوي مشخص به طراحي و تدوين دوره آموزشي مورد نياز بپردازند.
وي ادامه داد: طراحي و تدوين دوره هاي آموزشي و طرح سوالات آن با مشاركت فعال اعضاء هيئت علمي دانشكده هاي مختلف انجام شده و اين امر منجر به هدفمندتر شدن آموزش هاي ضمن خدمت شده است.
معاون توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه بر اهميت تطابق موضوع آموزشي متناسب با مقتضيات و نيازهاي زمان حال تاكيد كرد و گفت: در برخي از مباحث به خصوص در مبحث بهداشت و درمان نيازهاي آموزشي مطابق با مقتضيات زمان و بر اساس نوع بيماري، اپيدمي ها و حوادث تغيير مي كند.
وي ادامه داد: در سامانه آموزش ضمن خدمت الكترونيك دوره هاي آموزشي مطابق با مقتضيات زمان طراحي مي شوند تا كاركنان دانشگاه و به خصوص كاركنان بخش بهداشت و درمان در راستاي خدمت به مردم آموزش بهتري ببينند و در جهت كنترل بيماري ها و مشكلات بهداشتي جامعه گام بردارند.
دكتر خراساني در بخشي ديگر از سخنان خود ورود به حيطه پژوهش در آموزش ضمن خدمت را يكي از اهداف اصلي تعيين شده براي آموزش ضمن خدمت الكترونيك دانست و ادامه داد: تعيين اولويت هاي پژوهشي از زمان بررسي زيرساخت هاي دانشگاه براي بكارگيري
E-Learning ، استفاده از روش هاي متنوع جمع آوري داده ها و مشاوره با متخصصان آمار و اپيدميولوژي براي طراحي مناسب و صحيح مطالعات از راهبردهاي رسيدن به اين هدف است.
وي در پايان امكان آموزش همزمان براي تعداد قابل توجهي از كاركنان را يكي از ويژگي هاي بارز سامانه
E-Learning دانست و ادامه داد: حداقل هزار نفر از كاركنان مي توانند به صورت همزمان از كليه قابليت هاي سامانه E-Learning استفاده كنند و اين مزيت و ساير مزاياي سامانه منجر به ايجاد فضاي آموزشي مناسب براي كاركنان دانشگاه شده است

خبرنگار: صادقي http://publicrelations.tums.ac.ir/news/detail.asp?newsID=19696