ورود به صفحه اصلی دانشگاه چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵  
   
  پيوندها
 
سامانه جامع آموزش ضمن خدمت كاركنان
http://esist.tums.ac.ir
سايت پژوهشيار دانشگاه
http://research.tums.ac.ir
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
http://www.behdasht.gov.ir
سامانه اتوماسيون اداري دانشگاه
http://eo.tums.ac.ir
اداره كارگزيني اداري
http://personnel.tums.ac.ir
طبقه بندي مشاغل
http://mashaghel.tums.ac.ir
كميسيون تحول اداري دانشگاه علوم پزشكي تهران
http://tahavol.tums.ac.ir
مديريت توسعه سازمان و سرمايه انساني دانشگاه ع پ ت
http://hrod.tums.ac.ir
دبيرخانه نظام مديريت بهره‌وري دانشگاه ع پ تهران
http://productivity.tums.ac.ir
دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران
http://www.rto.ir
مراکز و موسسات داراي صلاحيت آموزش و برگزاري آزمون
http://www.rto.ir/azmoon/default.aspx
سامانه استخدام دانشگاه
http://emp.tums.ac.ir
سامانه خدمات بازنشستگي دانشگاه ع پ ت
http://bazneshastegi.tums.ac.ir